Khoa Xây dựng Công trình thủy

Phòng A321 – Tòa nhà A – Trường Đại học Bách Khoa

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236)3 841 296

Fax: (0236)3 842 771 – Email: k.xdctt@dut.udn.vn

Thư ký: Hồ Anh Dung

Số điện thoại: 0932 44 27 66

Email: hadung@dut.udn.vn

Giáo vụ khoa: ThS. Đoàn Viết Long

Số điện thoại: 0905 939 357

Email: dvlong@dut.udn.vn